Co oznacza nowelizacja prawa autorskiego

Nowelizacja prawa autorskiego przewiduje zmiany prawa unijnego, co zapewni łatwiejszy dostęp do utworów zgodnie z prawem europejskim i międzynarodowym.

Będą to zmiany dotychczasowych form dozwolonego użytku publicznego. Umożliwi to dostosowanie poszczególnych przepisów do cyfrowej rzeczywistości.

Co oznacza nowelizacja prawa autorskiego

Swobodny dostęp do dzieła a prawo autorskie

Trzeba również zastanowić się, w jaki sposób pojawiające się nowoczesne technologie współdziałają z prawami autorskimi. Dzięki dostępnej dziś technologii nagrywanie czy kopiowanie cudzej pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, łatwiej jest łamać prawa autorskie. Zatem prawnicy zajmujący się prawami autorskimi muszą opracować nowe sposoby wykrywania i egzekwowania naruszeń praw autorskich. Chociaż powszechna dostępność muzyki czy książek może pomóc twórcom dotrzeć do większego grona osób i zwiększyć sprzedaż, to naruszenia praw autorskich stanowią niebezpieczny precedens.

Dostępne są różnorodne środki zaradcze, gdy ktoś narusza prawa autorskie. Kary za naruszenie praw autorskich mogą obejmować płatności pieniężne za zmniejszenie zysków twórców. Może to również obejmować uzyskanie nakazu zadośćuczynienia, które uniemożliwia kontynuowanie zachowania. Powództwa o naruszenie prawa autorskiego mogą być zarówno karne, jak i cywilne.

„Jedną z najistotniejszych planowanych zmian jest wprowadzenie prawa do otrzymania wynagrodzenia z tytułu nieodpłatnego wypożyczania (użyczania) egzemplarzy utworów przez publicznie dostępne instytucje, przy czym prawo to będzie dotyczyło jedynie utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej.” – Paweł Myrda

Warto zapoznać się z najnowszymi nowelizacjami ustawy, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, własności intelektualnej, a także wiedzieć, na jakich zasadach można uzyskać dostęp do dzieła i jakie są możliwości wykorzystania utworu zgodnie z przepisami.