Różnice pomiędzy dezynfekcją, sterylizacją i fumigacją

Zasadniczo różnica między dezynfekcją a odgrzybianiem jest taka, że dezynfekcja polega na sterylizacji przy użyciu środka czyszczącego, podczas gdy fumigacja polega na dezynfekcji, oczyszczaniu lub usuwaniu patogenów za pomocą oparów określonych chemikaliów.

Antyseptyki, środki dezynfekujące i sterylizujące to zróżnicowana grupa środków bakteriobójczych stosowanych w celu zapobiegania przenoszeniu mikroorganizmów na ludzi. Chociaż terminy te są czasami używane zamiennie, a niektóre z tych ksenobiotyków są używane zarówno do antyseptyki, jak i dezynfekcji, należy podkreślić cechy wyróżniające te grupy. Środek antyseptyczny to substancja chemiczna stosowana na żywą tkankę w celu zabicia lub zahamowania rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Jodofory i alkohole etanol i izopropanol są powszechnie stosowanymi środkami antyseptycznymi. Natomiast środek dezynfekujący to substancja chemiczna stosowana do obiektów nieożywionych w celu zabicia takich zarazków. Wybielacze, związki fenolowe, formaldehyd, ciekły nadtlenek wodoru i czwartorzędowe związki amoniowe to przykłady obecnie stosowanych środków dezynfekujących. Ani środki antyseptyczne, ani dezynfekujące nie mają całkowitego działania sporobójczego. Różnice pomiędzy dezynfekcją, sterylizacją i fumigacją

Jednak środki sterylizujące są substancjami chemicznymi stosowanymi do obiektów nieożywionych w celu zabicia wszystkich mikroorganizmów, a także ich zarodników.

Przykładami środków sterylizujących są tlenek etylenu, aldehyd glutarowy, gazowy nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy. Substancji takich należy jednak stosować pod nadzorem i w kombinezonach oraz aparatach ochronnych, gdyż wiele z nich wykazuje również znaczną toksyczność dla ludzi. W usuwaniu patogenów pleśni i grzybów skuteczne są również inne fumiganty utleniające, jak nadtlenek wodoru, tlenek etylenu, dwutlenek chloru, czy bromek metylu. Nadtlenek wodoru jest powszechnie używany, ponieważ jego produktami degradacji są tlen i woda. W wielu firmach regularnie należy przeprowadzać odgrzybianie Warszawa. Jednak sprzęt potrzebny do fumigacji nadtlenku wodoru jest nieporęczny, skomplikowany i drogi oraz nie jest powszechnie dostępny. Nie nadaje się zatem do rutynowej fumigacji przeprowadzanej na własną rękę po każdym użyciu przedmiotu.